නිවසේදීම AMP (Apache, MySQL, PHP) සාදා ගැනීම

හුගක් කට්ටිය උත්සහ කරනවා තමන් වැඩියෙන් දන්න WAMMP XAMMP වගේ දේවල් Linux වල ස්ථාපනය කරන්න. Windows පුරුදු කට්ටිය GUI මත යැපෙන නිසා එසෙ වන්නට ඇත. නමුත් අන්තර්ජාල පහසුකම් තිබෙනවානම් ලිනක්ස් වල ඉතා පහසුවෙන් Apache, MySQL හා PHP ස්තාපනය කල හැක. ඒ සදහා පහත විදානය භාවිත කරන්න.
$sudo apt-get install apache2 php5 mysql-server

මෙහි Apache, MySQL හා PHP සදහා වූ පැකේජ මෙන්ම ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ද කරන පැකේජද තිබෙන බව ඔබට පෙනී යයි. ඔබ PhpMyAdmin ස්ථාපනයට අදහස් කර  සිටින්නේ නම් MySQL ස්ථාපනයේ අසන root සදහා password එකක් ලබා දීම පහසුය.

Apache ස්තාපනය නිවැරදි ආකාරයට වුනා දැයි බැලීමට වෙබ් බ්‍රව්සරයේ http://localhost ලෙස සහෙන් කර බලන්න.
PHP ස්ථාපනය නිවැරදි ආකාරයට වුනා දැයි බැලීමට /var/www ගොනුවේ සරල PHP ලේඛණයක් (<?php echo phpinfo(); ?>)සාදා http://localhost/test.php ආකරයට වෙබ් බ්‍රව්සරයේ සටහන් කර බලන්න. PHP ලේඛණය නිර්මාණයට පහත විදානය භාවිතා කරන්න.
$sudo vi /var/www/test.php
(එහි එන Text Editor එකේ ලිවීමට යතුරු පුවරුවේ i යතුරත් ඒවා ලියා සේව් කිර ඉවත් වීමට Esc එක ඔබා :wq භාවිත කරන්න. මීට ප්‍රථම sudo apt-get install vim භාවිතයෙන් vim ස්ථාපනය කර සිටින්න. Vim ගැන ඉගෙන ගැනීමට vimtutor යන විදානය දුන් විට එන Tutorial භාවිතා කරන්න.)

MySQL ස්ථාපනය වී ඇත්දැයි බැලීමට පහත විදානය ලබා දී බලන්න.
$mysql -u root -p

PhpMyAdmin ස්ථාපනයට පහත විදානය භාවිත කරන්න.
$sudo apt-get install phpmyadmin
වෙබ් බ්‍රව්සරයේ http://localhost/phpmyadmin ලෙස සටහන් කර එය භාවිත කල හැක.

Apache වල හෝ PHP වල යම් (configuration) වෙනසක් සිදුකල හොත් නැවත Apache restart කල යුතුය. ඒ සදහා පහත විදානය යොදා ගනි.
$sudo sudo service apache2 restart
ගෙදර වැඩ - තමන්ටම කියල වෙබ් සර්වර් එකක් හදා ගන්න.

No comments:

Post a Comment